Актуални документи за учебната 2023/ 2024 г.


Административни

Целодневна организация на дейностите в учебно време 15.09.23 г. / 31.05.24 г.

Годишно тематично разпределение по образователни направления в ДГ № 122 "Синева"

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Пропускателния режим в ДГ 122 „Синева“ през учебната 2023/2024 г.

Годишен план програма по БДП за учебната 2023-2024 г.

Програмна система за 2023-2024 учебна година

Правилник за вътрешния трудов ред

План за подкрепа и дейността на екипа за личностно развитие за учебната 2023г. – 2024 г.

План за действие по БДП 2023г.

Стратегия за развитие на ДГ 122 „Синева“ за периода 2021г. – 2024г. 

Финансова осигуреност на стратегията (стратегически план - 2)

Годишен комплексен план за учебната 2023/2024 година

Правила за организирането и провеждане на вътрешноинституциалната квалификация и за отчитане на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми

Правилник за устройство и дейност на ДГ №122 "Синева" 

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ №122 "Синева"

Етичен кодекс на общността

Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ №122 "Синева“ за 2023/2024 учебна година

Модел на адаптация в детската градина

План за работа с родители

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи в детската градина

Програма за здравно образование в детската градина

Програма за екологично образование

Програма за гражданско образование

Програма за превенция на ранното напускане на детската градина

Механизъм за противодействие на тормоз и насилие:

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Политика за противодействие с тормоза в детската градина

Програма и план за работа по механизма за противодействие на тормоза


Защита на личните данни:

Вътрешни правила ЗЛД

Заявление за достъп до лични данни

Политика за защита на личните данни

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ДГ №122 „СИНЕВА“

Закон за достъп до обществена информация

Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни

Правила за достъп до активите и информацията в ДГ №122 "Синева"

Достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация

Платформа за достъп до обществена информация


Административно обслужване

За посочените по-долу административни услуги не се дължат такси

Препис извлечение на трудова книжка

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 3)

Удостоверение за подготвителна група

Удостоверение за посещение на детска градина

Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група


Социални услуги

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Закон за социалните услуги

Документи за учебната 

2022/ 2023 г.


Административни

Целодневна организация на дейностите в учебно време 15.09.22 г. / 31.05.23 г.

Годишно тематично разпределение по образователни направления в ДГ № 122 "Синева"

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Пропускателния режим в ДГ 122 „Синева“ през учебната 2022/2023 г.

Годишен план програма по БДП за учебната 2022-2023 г.

Програмна система за 2022-2023 учебна година

Правилник за вътрешния трудов ред

План за подкрепа и дейността на екипа за личностно развитие за учебната 2022г. – 2023 г.

План за действие по БДП 2022г.

Стратегия за развитие на ДГ 122 „Синева“ за периода 2021г. – 2024г. 

Финансова осигуреност на стратегията (стратегически план - 2)

Годишен комплексен план за учебната 2022/2023 година

Правила за организирането и провеждане на вътрешноинституциалната квалификация и за отчитане на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми

Правилник за устройство и дейност на ДГ №122 "Синева" 

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ №122 "Синева"

Етичен кодекс на общността

Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ №122 "Синева“ за 2022/2023 учебна година

Модел на адаптация в детската градина

План за работа с родители

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи в детската градина

Програма за здравно образование в детската градина

Програма за екологично образование

Програма за гражданско образование

Програма за превенция на ранното напускане на детската градина

Механизъм за противодействие на тормоз и насилие:

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Политика за противодействие с тормоза в детската градина

Програма и план за работа по механизма за противодействие на тормоза


Защита на личните данни:

Вътрешни правила ЗЛД

Заявление за достъп до лични данни

Политика за защита на личните данни

Съобщение за поверителност на личните данни. Информация за служители

Съобщение за поверителност на личните данни. Информация за родители

Достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация

Платформа за достъп до обществена информация


Административно обслужване

За посочените по-долу административни услуги не се дължат такси

Препис извлечение на трудова книжка

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 3)

Удостоверение за подготвителна група

Удостоверение за посещение на детска градина

Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група


Социални услуги

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Закон за социалните услуги